Obchodní podmínky eshopu

 

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Prodávající

 • Krby & kamna FORTELL s.r.o., Kamelova 3260/1, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
 • IČO: 24176885  DIČ:CZ24176885, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 185799

 Kupující

 • spotřebitel -  řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb..
 • podnikatelský subjekt - řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a DIČ nebo firmu organizace.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha, a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.krby-fortell.cz , v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v  objednávce a dodat na adresu kupujícího.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů)
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a  nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně ceny za dodávku zboží. S  konečnou cenou je zákazník vyrozuměn již při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.

Objednávka zboží

 • Na stránkách www.krby-fortell.cz je v sekci eshop nabídka běžně dodávaného sortimentu. Pro objednání zboží je nutno uvést druh zboží, specifikovat barevný odstín, počet kusů a  kontakt na objednatele.
 • Způsob objednání:
  • telefonicky – telefonní číslo pro objednání je uvedeno v kontaktech
  • emailem – emailová adresa pro objednání je info@krby-fortell.cz
  • na internetu – vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.krby-fortell.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy,kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká závazným potvrzením objednávky. Za závazné se považuje zaslání potvrzovacího e-mailu, které je realizováno ze strany prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky nebo telefonické objednávky.

 • Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých registračních údajů a náležitostí objednávky. Místem dodání je adresa kupujícího uvedená ve formuláři, případně adresa dodání zboží.
 • Pro kupujícího platí ceny v  době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny s DPH 21%.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 • Při správném provedení objednávky bude kupujícímu obratem zaslán potvrzovací e-mail.

Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.krby-fortell.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího (č.ú. 6661022001/ 5500, v.s. číslo objednávky), nebo pracovníkovi přepravní společnosti (dobírka). Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V ceně je již započítána částka za dopravu na místo určené kupujícím v rámci České republiky.

V případě osobního odběru platba v hotovosti.

Dostupnost zboží

 • Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží ve vybraném provedení.
 • Dostupnost zboží bude vždy sdělena na základě poptávky.
 • Zboží na skladě je k dodání do 2-5 pracovních dní po potvrzení objednávky.
 • Pokud není požadovaný sortiment na skladě, termín dodání je 2-8 týdnů dle typu zboží.

Ochrana osobních údajů

 • Při nakládání s osobními daty se zavazujeme řídit se Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Zrušení objednávky a vrácení zboží

 • Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v  souladu se zákonem č. 367/2000 sb..
 • V takovém případě je kupující povinen:
  • Nejprve písemným způsobem informovat prodávajícího s uvedením čísla objednávky, data nákupu a  případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
  • Poté zboží se všemi prodejními doklady o koupi zaslat na své náklady (kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) na adresu prodávajícího, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
  • Zboží musí být schopno dalšího prodeje jako nové a nepoužité.
  • Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží neprodleně (nejpozději do 30 dnů od odstoupení) zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet v okamžiku kdy ho fyzicky obdržíme a posoudíme oprávněnost Vašeho nároku jako relevantní. V případě nedodání kompletního zboží, nebo jiného porušení výše uvedených podmínek se termín vyřízení posouvá do doby dodání chybějících částí reklamovaného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek v zákonné lhůtě 14 dnů od Vašeho fyzického převzetí zboží, nebudeme Vaše odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptovat a zboží bude na náklady zákazníka vráceno zpět.
 • Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem cena zboží
 • V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).
 • V  případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena (nejpozději do 30 dnů od odstoupení)

Dodání zboží pro ČR

 • Zboží je možné odebrat:
  • osobně v naší provozovně
  • přepravní službou s dobírkou PPL nebo Toptrans
 • Osobní odběr je možný v naší provozovně uvedené v kontaktech. Termín odběru je nutné upřesnit telefonicky na čísle: +420 272652780. Na provozovně nepřijímáme platební karty
 • Zboží je doručováno na uvedenou adresu, stěhování po domě, či patrech není v ceně dopravy.

Záruka

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li na webových stránkách www.krby-fortell.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na všechny produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne doručení zboží kupujícímu.

 • Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.
 • Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu info@krby-fortell.cz
 • V případě oprávněné reklamace hradí přiměřené náklady na dopravu prodávající, v případě reklamace neoprávněné hradí náklady na dopravu reklamovaného zboží kupující.
 • K reklamovanému zboží je nutná kopie dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně veškerého příslušenství apod.
 • Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, přiměřenou slevou z kupní ceny, resp. vrátit kupní cenu.

Kontrola dodaného zboží

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Nepřevzetí zboží

 • Nepřevezme-li kupující zboží z  důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s dopravou v plné výši, platí také při opakovaném dodáním.

Závěrečná ustanovení

 • Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.
 • Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas.
 • Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 1. 8. 2021.